Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w urzędzie

– warsztaty praktyczne

Warsztaty dla Profesjonalistów IT

24-27 marca 2020 roku (wtorek-piątek), Kazimierz Dolny nad Wisłą,
Hotel Dwa Księżyce

Do udziału w warsztatach można zgłosić się, wypełniając poniższy formularz online lub pobierając wersję w formacie PDF i przesyłając go na adres e-mail: szkolenia@it-professional.pl lub numer faksu: 71 798 48 48

Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi 1980 zł i obejmuje koszt materiałów, opiekę koordynatora, pełne wyżywienie, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych (dopłata do pokoju 1-osobowego wynosi 500 zł). Przy zgłoszeniach na szkolenie nadesłanych po 10 marca 2020 r. koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 2280 zł. Koszt udziału bez zakwaterowania i kolacji wynosi 1190 zł. Liczba miejsc ograniczona.

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. W przeciwnym razie do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Uczestnik

Dane odbiorcy

Dane nabywcy (jeśli inne niż powyżej)

Zakwaterowanie

Pokój dwuosobowy (bez dopłaty)Pokój jednoosobowy (dopłata 500 zł)Bez zakwaterowania i kolacji

Koszt uczestnictwa

Oświadczam, iż środki wydatkowane na ww. szkolenie pochodzą w co najmniej 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Niniejsze oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania stawki zwolnionej z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zmianami.Firma lub osoba fizyczna (VAT 23%)

Do zapłaty

Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingu produktów i usług własnych Presscom Sp. z o.o. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. W szczególności mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, a także żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.

Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem szkolenia lub niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.